A Khai - HR Manager - Ho Chi Minh, Vietnam

Nguyen A Khai

Ho Chi Minh, Vietnam

Services

HR Manager

Summary:

I am working such as a General Admin-HR : Administration, provide data base, search employee, recruiment, interview, trainning, developing, file management, official management...
Besides, I have skill administration, assistance & import - export.

Work History

Vice Administration

VIETNAM PHARMACEUTICAL JSC

From September 2013

Công Ty CP Dược Phẩm Việt Nam
51, No., 51 Street, Him Lam Zone, Binh Hung, Binh Chanh, HCM City
( Pharmaceutical & Milk)
( Công ty Dược phẩm và sữa)

Vice Administration - Human Resources Dept., at South Branch
Phó phòng Hành chính nhân sự Chi Nhánh Miền Nam

- Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Hành chính và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng & Ban Giám Đốc.
I have to organize, manage, co-operate Admin Dept.,' s action and I'm responsible for HR Manager & Director Board.
- Quản lý, kiểm soát, cung cấp các điều kiện làm việc phục vụ cho các hoạt động của Bộ phận & Công ty.
I have manage, check, provide working conditions to service Dept., others and company.
- Tổ chức hội nghị, hội thảo của các Bộ phận công ty, tham gia vào Ban tổ chức, chịu trách nhiệm hậu cần.
I have to organize meeting, seninar for Dept., company, to participate organizers and I'm responsible for logistics.
- Tổ chức, quản lý, mua sắm nguyên phụ liệu, hàng hóa, máy móc, trang thiết phục vụ cho nhu cầu hoạt động của Công ty.
I have to organize, manage, purchase raw, goods, machine, equipment to service for company action needs.
- Quản lý nhiên liệu xe, điều động xe, tham gia bảo hiểm, bảo trì xe Ô tô
I have to manage oil, car maneuver to participate insurance, maintenance car in the period.
- Kiểm tra và theo dõi việc sử dụng tài sản văn phòng.
I check and follow up official property using.
- Thực hiện các thủ tục hành chánh đối với cơ quan chính quyền địa phương.
I have to achieve administration procedures with local government.
- Soạn thảo Hợp đồng, quản lý hệ thống lưu trữ công văn.
I have to draw Contract and to manage dispatch archive system.
- Quản lý tình hình chuyển giao tài sản, phân chia trách nhiệm tình hình sử dụng tài sàn thực tế tại văn phòng.
I have manage property transmit statement and share responsibility for use property reality at the official.
- Quản lý về an ninh, PCCC.
I have to security and fire.
- Có mối quan hệ tốt với các sở, ban, ngành thành phố.
I...

Adiministration - Human Resources Vice Manager Dept.,

COTEC GROUP JSC

January 2011 - August 2013

HR Recruitment and training (70%):

1. Planning for recruitment, training, human resource development in the period, quarter, month
2. Develop a professional development program for company employees
3. Develop policies to promote and replacement HR
4. Budgeting HR
5. Planning for human resources to best serve the business and company strategy
6. Develop compensation regulations, the incentives - stimulates the employees to carry out the regime for worker
7. Organization and implementation of administrative functions and tasks as required by the Board of Directors
8. Building regulations, planning related to the use of property and equipment of the company
9. Developing plan and organize, supervise the implementation of an essential order, labor safety, labor hygiene and fire prevention.
10. Research, prepare and submit for approval the regulations applicable to the Company, to build the organizational structure of the company - parts and implementation. Proposed organizational structure, the executive apparatus of the Company.
11. Building a system of rules, procedures and regulations for the Company and monitoring the observance of such rules.
12. To advise the Director has built strategic organizational structure of the company's action.
13. To advise the Director proposed to handle the problems in the field for Organization-Personnel Administration
14. To advise the Directorate on the development of organizational structure and administration of the company.
15. To advise the Directorate on plans to build on salary, bonus and welfare regimes for the laborers
16. To advise the Board of Directors of the company's administrative
17. Support other department in human resource management and as a bridge between the Board of Directors and employees of the Company. Support for the relevant parts of the training staff, recruiting methods ... Supports the relevant parts of the administration.
18. Work scheduled work day, and in accordance with repor

Vice Administration

Technical Construction & Building Materials

January 2011 - August 2013

Kỹ Thuật Xây Dựng & Vật Liệu Xây Dựng COTEC
14 Nguyen Truong To, Ward 12, District 4,
Ho Chi Minh City.
( Construction and Real Estate Company)
(Công ty xây dựng và bất dộng sản)

Vice Administration - Human Resources Department Position
Phó phòng Hành chính nhân sự

1 Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng
1 Planning for recruitment, training, human resource development in the period, quarter, month
1 Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên công ty
1 Develop a professional development program for company employees
1 Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự
1 Develop policies to promote and replacement HR
1 Lập ngân sách nhân sự
1 Budgeting HR
1 Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty
1 Planning for human resources to best serve the business and company strategy
1 Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích - kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động
1 Develop compensation regulations, the incentives - stimulates the employees to work, carry out the regime for workers
1 Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc
1 Organization and implementation of administrative functions and tasks as required by the Board of Directors
1 Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty
1 Building regulations, planning related to the use of property and equipment of the company
1 Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ
1 Developing plan and organize, supervise the implementation of an essential order, labor safety, labor hygiene and fire prevention
1 Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ...

Admin - HR Manager

Tp.HCM

(Pharmaceutical, Medical-Chemical Company)
(Công Ty Dược Phẩm, Thiết Bị Y Tế - Hóa Chất)

Admin - HR Manager and Assistance of Director Position
Trưởng Phòng Hành chánh - Nhân Sự và Trợ Lý Tổng Giám Đốc

47 Follow up Sales Contract and shipping documents in local and oversea
47 Theo dõi Hợp Đồng mua bán và hồ sơ xuất nhập khẩu trong và ngoài nước
47 Apply Quota for import goods in oversea
47 Xin quota cho việc nhập và xuất khẩu hàng hóa từ nước ngoài
47 Answer and receive international and local calls concerning your productions such as reagent auto chemistry, semi auto chemistry, hematology, immunology, rapid test, analyzer and equipment, cons materials for clinics and hospital in our country.
47 Nhận và trả lời điện thoại trong và ngoài nước liên quan đến việc mua hàng hóa như là thuốc thử sinh hóa tự động, thuốc thử sinh hóa bán tự động, thuốc huyết học, thuốc miễn dịch, test nhanh, máy móc, thiết bị, vật tư tiêu hao cho các phòng khám và bệnh viện trong cả nước
47 Pay terms with oversea supplier
47 Thực hiện thanh toán quốc tế
47 Work as an Assistance of General Director
47 Làm việc như 1 Trợ lý Tổng Giám Đốc
47 Organize customer seminar for new production at 5 stars hotels
47 Tổ chức hội nghị khách hàng cho các sản phẩm mới tại các khách sạn 5*
47 Booking hotels for oversea partners as well as take visiting hospitals and clinics
47 Đặt khách sạn cho khách nước ngoài cũng như dẫn khách hàng đi thăm bệnh viện và phòng khám.
47 Prepare documents for applying tender in statement hospital
47 Chuẩn bị tài liệu cho việc mở thầu tại các Bệnh viện nhà nước
47 Manage Human Resources Department
47 Quản lý phòng nhân sự
47 Receive the HR of the needs of the department
47 Nhận các phiếu nhu cầu nhân sự của các bộ phận.
47 Plan for recruitment and browser Director
47 Lập kế hoạch tuyển dụng và trình duyệt cho Giám Đốc
47 Employment Organization according to the approved program
47 Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được phê duyệt.
47 Following up the results of...

Assistance of General Director & Adimin-HR Manager

MDS TRUNG THIEN Company Ltd

January 2007 - December 2010

Assistance of Director ( 20%):

-Follow up Sales Contract and shipping documents in local and oversea
-Apply Quota for import goods in oversea
-Answer and receive international and local calls concerning your productions such as reagent auto chemistry, semi auto chemistry, hematology, immunology, rapid test, analyzer and equipment, cons materials…for clinics and hospital in our country.
-Pay terms with oversea supplier.
-Work as an Assistance of General Director.
-Organize customer seminar for new production at 5 stars hotels.
-Booking hotels for oversea partners as well as take visiting hospitals and clinics
-Prepare documents for applying tender in statement hospital.

Management of Human Resources Department (60%)

-Receive the HR of the needs of the department
-Plan for recruitment and browser Director
-Employment Organization according to the approved program
-Following up the results of testing, organization of labor contract trial, an official for the employee.
-Manage officer, following up the matter such as Sales Labor, Insurance Medical and Insurance Social.
-Recruit HR, training sales, training company’s police, building salary, commission for part time staffs at company and our clinic.
-On line for researching staff, receiving applying form, arranging interview, negotiate salary before my boss decide recruitment.

Administration jobs (20%)

-Perform administrative work in the office as property management office, stationery, equipment, machinery.
-Implement the time keeping, payroll, social insurance, medical insurance, unemployment insurance charges, and the policies for employees
-Follow and check the implementation extraordinary work of the staff at construction.
-Save all files at the company.
-Contact with the authorities in the job profile, license, registration fire.
-Representative Director handles administrative works with local agencies.

Công Ty TNHH MDS TRUNG THIỆN

January 2007 - December 2010

6/12B No.3 Street, Cu Xa Lu Gia, Ward 15, District 11,
Ho Chi Minh City.
Công Ty TNHH MDS TRUNG THIỆN

Purchasing

OPV Pharmaceutical Company

July 2002 - August 2006

Purchasing senior Positon:
-Arrange meetings between suppliers and Deputy Director
-Answer and receive international and local calls concerning purchasing medicine materials for producing pharmaceutical in manufacturer in Bien Hoa 2 Industry Zone
-Correspond faxes and letters
-Purchase procure raw materials and chemical for production
-Purchase official machinery and POS gifts for promotion season
-Look for new suppliers for purchasing new raw materials
-Apply Quota for import and export goods and production
-Contact suppliers for purchasing goods in local and oversea
-Follow up Sales Contract and shipping documents in local and oversea
-Prepare shipping documents for customs clearance
-Negotiate price with supplier
-Work such as an assistance Depute Manager for office
-Achieve all the duties on time and accurately

Purchasing senior Positon

Ho Chi Minh City

July 2002 - August 2006

( Producing Pharmaceutical Company)
Công Ty Dược Phẩm OPV
Số 29 Lê Duẫn, Quận 1, Tp.HCM
( Công Ty sản xuất Dược Phẩm )

Purchasing senior Positon:
Vị trí: Nhân viên mua hàng
1 Arrange meetings between suppliers and Deputy Director
1 Sắp xếp các cuộc họp giữa nhà cung cấp hàng và Phó Tổng Giám Đốc
1 Answer and receive international and local calls concerning purchasing medicine materials for producing pharmaceutical in manufacturer in Bien Hoa 2 Industry Zone
1 Trả lời và nhận điện thoại trong và ngoài nước liên quan đến việc mua nguyên liệu sản xuất thuốc tại nhà máy nằm trong khu công nghiệp Biên Hòa 2
1 Correspond faxes and letters
1 Nhận và trả lời thư và fax của khách hàng
1 Purchase procure raw materials and chemical for production
1 Thu mua nguyên liệu thô và hóa chất phục vục sản xuất
1 Purchase official machinery and POS gifts for promotion season
1 Mua máy móc văn phòng và quà cáp cho các chương trình khuyến mãi
1 Look for new suppliers for purchasing new raw materials
1 Tìm kiếm nhà cung cấp mới cho việc thu mua nguyên liệu thô mới
1 Apply Quota for import and export goods and production
1 Xin quota cho việc nhập và xuất khẩu hàng hòa và sản phẩm
1 Contact suppliers for purchasing goods in local and oversea
1 Liên hệ các nhà cung cấp để thu mua hàng hóa trong và ngoài nước
1 Follow up Sales Contract and shipping documents in local and oversea
1 Theo dõi Hợp Đồng mua bán và hồ sơ xuất nhập khẩu trong và ngoài nước
1 Prepare shipping documents for customs clearance
1 Chuẩn bị hồ sơ khai thuê Hải quan
1 Negotiate price with supplier
1 Đàm phán giá cả với nhà cung cấp
1 Work such as an assistance Depute Manager for officical
1 Làm việc như 1 Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc trong công việc hành chánh văn phòng
2 Achieve all the duties on time and accurately
2 Thực hiện các công việc được giao đúng thời gian và hoàn thành khá tốt


SKILL SUMARY

Language skill
1. Native Vietnamese
1. Fluent English
1. China


Computer skill
1. MS office applications
1. Internet and...

Qualifications & Certifications

Business Management

Economic of University HCM City

Business & Import

Hanoi Management University

English

Technology University

Chau Thanh

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?