Musiatowicz - Call Center Manager - Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland

Katarzyna Musiatowicz

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland

Services

Call Center Manager

  • Full time
  • Part time
  • One time
  • Contract
  • Temp

Work History

Manager telemarketingu

Zepter International Poland Sp

From November 2013

• Zarządzanie zespołem Call Center
• Rekrutacja oraz szkolenie nowych pracowników
• Wyznaczanie celów sprzedaŜowych dla podległego zespołu
oraz ich rozliczanie
• Przygotowywanie raportów i analiz
• Monitorowanie i ocena jakości rozmów
• Motywowanie, szkolenie i coaching sprzedaŜowy podległego
zespołu
• Tworzenie systemów motywacyjnych
• Rozliczanie pracy podległego zespołu
• Współpraca z Dyrektorem sprzedaŜy oraz Dyrektorami
Oddziałów Spółki zlokalizowanymi w całej Polsce
• Wyszukiwanie oraz rekomendowanie dostawców baz danych
• Przygotowywanie bieŜących raportów dla Zarządu


2013.07 - 2013.10 MODUS Agencja Marketingowa

Kierownik Projektu ds. rozwoju audytów

• Rozwój projektu obsługi placówek detalicznych i usług
audytowych
• Tworzenie bazy danych kontaktowych potencjalnych Klientów
• Pozyskanie nowych klientów na usługi audytowe oraz detaliczne
• Prezentacja firmy, spotkania z Klientami, utrzymywanie
kontaktów z potencjalnymi Klientami
• Nadzór nad przebiegiem prowadzonych projektów
• Prowadzenie rekrutacji dla powierzonych projektów
• Nadzór nad pracownikami i bieŜąca kontrola w powierzonych
projektach
• Raportowanie do Klienta wyników pracy
• Przygotowywanie bieŜących raportów dla Zarządu


1

Dyrektor SprzedaŜy i Marketingu Grupy Kapitałowej EFH S.A

January 2010 - January 2013

Podejmowanie decyzji co do strategii rozwoju usług dla klientów
korporacyjnych i indywidulanych w ramach grupy kapitałowej
• Koordynowanie projektów tworzenia i wdraŜania nowych
produktów/usług w ramach grupy kapitałowej
• Nadzór nad budŜetem grupy kapitałowej
• Zarządzanie podległym personelem
• Nadzór i bieŜąca komunikacja a takŜe wsparcie obsługi
klientów korporacyjnych w ramach całej grupy kapitałowej
• Koordynowanie pracy działów sprzedaŜy i marketingu
wszystkich Spółek naleŜących do GK EFH S.A.;
• Koordynowanie procesu rekrutacji pracowników dla wszystkich
Spółek naleŜących do GK EFH S.A.;
• Organizacja szkoleń dla pracowników działów sprzedaŜy i
marketing
• Opracowanie oraz rozliczanie systemu motywacyjnego dla
pracowników wszystkich Spółek naleŜących do GK EFH S.A.
• Planowanie kampanii reklamowych (prasa, internet, mailing);
• Praca oraz zarządzanie programem lojalnościowym stworzonym
dla stałych Klientów Hoteli naleŜących do GK EFH S.A.
• Współpraca z agencjami reklamowymi przy tworzeniu kreacji;
• Organizacja eventów i spotkań firmowych wewnętrznych i
zewnętrznych;
• Przygotowywanie bieŜących raportów dla Zarządu GK EFH S.A.;

Dyrektor Call Center

October 2006 - December 2009

, Dyrektor Handlowy
• BieŜący nadzór nad Kierownikami, Supervisiorami oraz
pracownikami projektów Call Center;
• Realizacja przyjętych planów sprzedaŜowych;
• Koordynowanie i przydzielanie zadań podległych pracowników
oraz nadzór merytoryczny nad prawidłowym przebiegiem prac;
• Dokonywanie okresowych ocen efektywności pracy,
przeprowadzanie analiz i podejmowanie działań korygujących
• Opracowywanie procedur i innych dokumentów w ramach
projektów Call Center;
• BieŜący nadzór nad Konsultantem ds. rekrutacji;
• Koordynowanie rekrutacji pracowników na stanowisko
Konsultant;
• Prowadzenie rejestru zatrudnionych Konsultantów;
• Zarządzanie działem szkoleń oraz organizacja pracy podległych
Trenerów;
• Opracowanie oraz realizacja systemu motywacyjnego dla
pracowników;
• Przygotowywanie oraz koordynowanie grafiku prac na
poszczególnych projektach realizowanych w Call Center;
• Przygotowywanie raportów dla Zarządu Spółki oraz Klientów,
• Opracowywanie budŜetu dla podległych działów oraz jego
realizacja.


2

Handlowiec

May 2005 - September 2006

• Realizacja planu sprzedaŜy;
• Budowanie i utrzymywanie bardzo dobrych relacji z klientami -
sieciami handlowymi oraz współpraca z dystrybutorami,
• Pozyskiwanie nowych Klientów i nawiązywanie z nimi
współpracy;
• Rozwój sprzedaŜy u pozyskanych klientów;
• Prowadzenie działań promocyjnych

Przedstawiciel Handlowy

September 2004 - April 2005

• Realizacja planu sprzedaŜy;
• Budowanie i utrzymywanie bardzo dobrych relacji z klientami -
sieciami handlowymi oraz współpraca z dystrybutorami;
• Pozyskiwanie nowych Klientów i nawiązywanie z nimi
współpracy;
• Rozwój sprzedaŜy u pozyskanych klientów;
• Prowadzenie działań promocyjnych

Account Manager

Arteria Sp

March 2003 - May 2004

Weryfikacja prac pracowników projektów Call Center i
formułowanie wniosków do Zarządu w tym zakresie;
• Zapewnianie szkoleń, doradztwo w zakresie koordynowania
zadań pracowników oraz weryfikacja prawidłowości przebiegu
prac;
• Dokonywanie ocen moŜliwości pracowników, podejmowanie
działań zmierzających do pobudzenia inicjatywy i motywowanie
do ciągłego doskonalenia zawodowego i kształtowania
właściwych stosunków międzyludzkich;
• Dokonywanie okresowych ocen efektywności pracy
pracowników, przeprowadzanie analiz i formułowanie wniosków
zalecające działania korygujące;
• Prawidłowe i rzetelne raportowanie wyników pracy;
• Opracowywanie procedur i innych dokumentów niezbędnych
do zapewnienia sprawności i funkcjonalności w ramach
projektów Call Center;
• Doradzanie w zakresie rekrutacji pracowników na stanowisko
Konsultant;
• Projektowanie rejestru zatrudnionych Konsultantów;
• Opracowanie oraz realizacja systemu motywacyjnego dla
pracowników.

Shift Manager

December 2001 - February 2003

Nadzorowanie pracy Call Center;
• Tworzenie grafików pracy dla pracowników;
• Zarządzanie działem liczącym 100 osób
• Czynny udział w rekrutacji pracowników do działu Call Center;

3
• Raportowanie pracy podległych pracowników do Zarządu
Spółki oraz Klientów;
• Kontakty handlowe z Klientami.

Koordynator zespołu (2000.03-2001.11)
• Organizacja, koordynowanie i kontrola pracy podległego
zespołu;
• Przygotowywanie raportów dla kierownictwa firmy;
• Przygotowywanie raportów dla Klientów firmy;
• Opracowywanie grafików pracy dla podległych pracowników.

Axel Springer Kontakt Sp

May 1999 - February 2003

z o.o. obecnie Data Contact Sp. z o.o.

Telemarketer

May 1999 - February 2000

Telefoniczna obsługa klienta (prezentacja oferty, obsługa
reklamacji, przyjmowanie zamówień na usługi i ich aktywacja,
udzielanie informacji w zakresie sprzedawanych produktów i
świadczonych usług, aktywna sprzedaŜ produktu);
• Prowadzenie i aktualizacja baz danych;
• Opracowywanie dokumentacji.

EDUKACJA

October 1999 - June 2004

WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
Kierunek: Ekonomiczno-prawny
Uzyskany tytuł: licencjat
Informacje dodatkowe: ukończone studia magisterskie bez
uzyskanego absolutorium.

// JĘZYKI
angielski średnio-zaawansowany
niemiecki Podstawowy

// UMIEJĘTNOŚCI
Obsługa komputera Biegła znajomość obsługi komputera (Windows, MS Word, Excel,
Access, PowerPoint, Outlook)


Interpersonalne Bardzo wysokie umiejętności interpersonalne
Doskonała znajomość potrzeb, usług i produktów dla klientów
korporacyjnych i indywidulanych
Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku menedŜerskim wyŜszego
szczebla

Prawo Jazdy Kategoria B
Adaptacyjne ● komunikatywna;
● kreatywna;
● elastyczna;
● łatwo nawiązuję kontakty;
● jestem odporna na stres;
● mam bardzo dobrą organizację pracy.


WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Skillpages has been acquired by Bark.com!

Bark.com is pioneering the way people find local services. Skillpages is the world’s premier directory of service providers.

Find out more

Are you sure that you want to leave?